Dziennik Polski - Wiadomości Kraków, Informacje Kraków | Dziennik Polski

Meldunek nadal obowiązkowy

Meldunek nadal obowiązkowy

Rządowy projekt ustawy o ewidencji ludności, zakładający zniesienie obowiązku meldunkowego, został odłożony na następne lata.

PRZEPISY. Zameldowanie na pobyt stały nie daje prawa do lokalu

Najwcześniej w 2014 r. może dojść do zapowiadanych zmian i wtedy każdy z nas będzie mógł dobrowolnie zgłosić w urzędzie swój aktualny adres zamieszkania, nawet za pomocą poczty elektronicznej.

Obowiązek meldunkowyZanim rejestracja zostanie prawnie usankcjonowana powinniśmy stosować się do aktualnych przepisów, zawartych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Zgodnie z jej treścią obowiązek meldunkowy polega na: zameldowaniu albo wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego; zameldowaniu o urodzeniu dziecka; zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego, czy o zgonie osoby.

Każdy, kto posiada polskie obywatelstwo i przebywa stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego (tylko w jednym miejscu). Jeśli ktoś zameldowany jest na pobyt czasowy i przebywa w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące ma obowiązek zameldować się na pobyt stały. Ustawa dopuszcza odstępstwa od tego zapisu w sytuacji, gdy zachodzą okoliczności wskazujące, iż pobyt nie utracił charakteru pobytu czasowego. Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy przez czas dłuższy niż 3 miesiące uważa się: wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego; pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych; odbywanie czynnej służby wojskowej; pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.

Dokonanie zameldowania, stałego lub czasowego, wymaga potwierdzenia pobytu w mieszkaniu danej osoby przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Dokumentem potwierdzającym taki tytuł może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny stosowny dokument.

Ustawa o ewidencji ludności określa obowiązki meldunkowe zarówno właścicieli domów i lokali jak również dozorców i administratorów domów oraz sołtysów. Osoby te są obowiązane do zawiadamiania właściwego organu gminy o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w ich lokalach (pomieszczeniach), czy też o ich opuszczeniu, w przypadku nie dopełnienia przez nią obowiązku zameldowania się lub wymeldowania. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie określonego w ustawie terminu do wykonania obowiązku meldunkowego. Na terenie wsi obowiązek taki ciąży również na sołtysie.

Meldunek czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy, nie obowiązuje dzieci do lat 7. Zgłoszenie urodzenia dziecka, dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego, zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

Gdy urząd odmawia...Opuszczając miejsce pobytu stałego lub czasowego, trwającego ponad 3 miesiące, należy wymeldować się w organie gminy, najpóźniej w tym samym dniu. Podobnie przy wyjeździe za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące trzeba zgłosić wyjazd oraz powrót we właściwym ze względu na miejsce pobytu urzędzie.
1 »
1

Komentarze

zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

iga (gość)  •

Wynajmuje mieszkanie od 3lat. Poprosiłam właściciela lokalu, żeby mnie zameldował to wyśmiał mnie i kazał mi się pakować!

odpowiedzi (0)

skomentuj