Dziennik Polski - Wiadomości Kraków, Informacje Kraków | Dziennik Polski

Czy dobrze pielęgnujesz swoją zieleń - drzewa i krzewy?

Czy dobrze pielęgnujesz swoją zieleń - drzewa i krzewy?

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa uprzejmie informuje właścicieli, zarządców, administratorów terenów o obowiązku wynikającym z Ustawy o ochronie przyrody, dotyczącym właściwego utrzymania drzew i krzewów.

Obowiązek ustawowy

   Zgodnie z art. 47e ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, obowiązkiem władającego terenem jest utrzymywanie we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości będącej w ich władaniu. Wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne (korekcyjne), techniczne drzew i krzewów właściciel terenu winien - nie pytając o zezwolenie - przeprowadzić we własnym zakresie, pod warunkiem że będą one wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
Jeśli właściciel drzew nie posiada odpowiednich kwalifikacji, winien zlecić te prace fachowcom. Wyjątek stanowią tereny wpisane do rejestru zabytków, gdzie każde działanie związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni (zarówno pielęgnacja, jak i usuwanie drzew i krzewów) wymaga zezwolenia Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków.
   Na pozostałym terenie zezwolenia na usunięcie wymagają wszystkie drzewa i krzewy z wyjątkiem owocowych oraz drzew i krzewów ozdobnych w wieku do 5 lat.

Rodzaje wykonywanych cięć   Najczęściej stosowane cięcia pielęgnacyjne (sanitarne) w koronach drzew polegają na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych. Wykonywane są jako zabiegi poprzedzające inne czynności pielęgnacyjne, warunkujące podjęcie pozostałych prac w koronie drzewa.
   W ogrodnictwie stosowane są również cięcia pielęgnacyjne korygujące, zmierzające do niwelowania wad korony, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom (np. w koronach topól), mające na celu zlikwidowanie zagrożeń dla mieszkańców powodowanych przez drzewa. Zabiegami tymi są: np. obniżenie wysokości, odciążenie konarów, korekta statyki poprzez odciążenie części korony, usuwanie gałęzi nieprawidłowych oraz nadmiernie zagęszczających koronę itp. Często zachodzi wówczas konieczność usunięcia części żywych i zdrowych konarów czy gałęzi, a nawet wierzchołków drzew. Cięcia korygujące nie mają jednak nic wspólnego z pielęgnacją drzew, chociaż często przy tej okazji usuwa się posusz. W sposób radykalny stosuje się je rzadko i ważny jest cel przeprowadzanych zabiegów.
   Cięcia pielęgnacyjne prześwietlające są to cięcia rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę. Wykonuje się je w celu lepszego wykorzystania przez drzewo światła oraz lepszego przewietrzania korony, a tym samym dla poprawy warunków życia i rozwoju drzewa.
   Cięcia techniczne w koronach drzew, stosowane w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych, linii energetycznych i telekomunikacyjnych, aczkolwiek niejednokrotnie dość radykalne z uwagi na ich cel (tj. dostosowanie istniejącego drzewostanu do warunków zabudowy, dopuszczenie światła dziennego do mieszkań, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom tras komunikacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, utrzymanie w należytym stanie urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych), winny zostać przeprowadzone zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Nieprawidłowości w pielęgnacji   Zdarza się, że właściciele lub zarządcy terenów zlecają wykonanie cięć przypadkowym osobom nie posiadającym merytorycznego przygotowania, lekceważąc tym samym fakt, że drzewo jest organizmem żywym i każda ingerencja w jego naturalny rozwój wymaga wiedzy ogrodniczej.
   Wszelkie cięcia w koronach drzew muszą mieć uzasadnienie. Prace w tym zakresie należy prowadzić w sposób profesjonalny, aby nie dopuścić do zniszczenia drzew.
   W czasie czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzają nieprawidłowości w wykonywanych pracach. Dotyczą one w szczególności zabiegu rozrzedzania koron, tzw. prześwietlania poprzez wycinanie żywych gałęzi, których usunięcie nie jest uzasadnione ani względami biologicznymi, ani technicznymi (nie kolidują z obiektami czy infrastrukturą oraz nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa). Podobnie rejestruje się częste przypadki zbytecznej redukcji korony poprzez znaczne skracanie konarów (lub ogławianie drzew). Nie ma również uzasadnienia redukcja koron drzew rosnących na terenach zieleni, posadzonych w odpowiednich miejscach i odległościach w stosunku do innych drzew i obiektów budowlanych. Drzewa te poza usunięciem posuszu winny zachować swój naturalny pokrój.
   Ochrona zieleni należy do zadań własnych gminy. Wykonawcy, którzy niestarannie i w sposób niezgodny z zasadami pielęgnują zieleń oraz władający terenami, na których te zabiegi są wykonywane, muszą liczyć się z faktem naliczenia kary pieniężnej wynikającej z art. 47k Ustawy o ochronie przyrody.

Pora wykonywania cięć   Drzewa iglaste można przycinać przez cały rok; drzewa liściaste także przez cały rok, z wyjątkiem gatunków: brzoza, grab, klon, u których cięcia żywych części drzewa należy wykonać po rozwoju liści od czerwca do września (posusz przez cały rok) oraz gatunków: orzech, orzesznik, skrzydłorzech, u których cięcia wykonuje się od 1 czerwca do 15 sierpnia.
   Dopuszcza się zmiany pory cięć "gatunków płaczących" - zależnie od warunków klimatycznych w danym roku. W każdym przypadku porę rozpoczęcia cięć wyznacza jednak termin pełnego rozwoju liści.
   Na wykonanie wszelkiego rodzaju cięć (poza terenami wpisanymi do rejestru zabytków) nie obowiązuje zezwolenie. Należy jednak przy planowaniu tego rodzaju zabiegów, jak również przy wycinaniu drzew i krzewów na podstawie stosownego zezwolenia przestrzegać okresu ochronnego miejsc lęgowych ptaków chronionych. Na podstawie Ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 31 sierpnia zakazuje się usuwania gniazd ptasich m.in. z terenów zieleni, na co należy zwrócić uwagę podczas wykonywania powyższych zabiegów. Naruszenie m.in. miejsc lęgowych ptaków chronionych w terminie jw. jest co najmniej wykroczeniem z art. 58 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody.

Rok Generała Sikorskiego   Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2003 Rokiem Władysława Sikorskiego. 60. rocznica śmierci Generała przypada 4 lipca.
   Uroczystości w ramach obchodów Roku Władysława Sikorskiego odbędą się w Krakowie 28 czerwca. Rozpocznie je o godz. 16.30 złożenie kwiatów na sarkofagu generała w krypcie św. Leonarda na Wawelu, po którym o godz. 17.00 odbędzie się uroczysta msza św. w katedrze wawelskiej. Prezydent miasta zaprasza mieszkańców do udziału w uroczystościach, którymi wspólnie uczcimy pamięć wielkiego Polaka.