Dziennik Polski - Wiadomości Kraków, Informacje Kraków | Dziennik Polski

Gmina Miejska Kraków

Gmina Miejska Kraków

Prezydent miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3 - 4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy:
w dniach od 22.01.2007 r. do 11.02.2007 r.
* przeznaczonej do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kraków, oznaczonej jako działka nr 577/1 o pow. 0,1648 ha, położonej przy ul. Chopina 38 w obrębie 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul.
Juliusza Lea 19, która jest jej użytkownikiem wieczystym oraz na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 21,
* nieruchomości przy ul. Rogatka 7 w Krakowie - udziału Gminy Miejskiej Kraków 2/16 części przedmiotowej nieruchomości, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz pozostałych współwłaścicieli na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
* nieruchomości przy ul. J. Sobieskiego 19 w Krakowie przeznaczonej do zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez ustanowienie odrębnej własności.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa (ul. Kasprowicza 29, pok. 112).
w dniach od 24.01.2007 r. do 13.02.2007 r.
* zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kraków, oznaczonych jako działki nr:
1. 143/58 o pow. 0,2834 ha, objęta KW KR1P/00295063/8, położona na os. Dywizjonu 303 nr 6
2. 136/29 o pow. 0,1769 ha, objęta KW KR1P/00295576/7, położona na os. Dywizjonu 303 nr 27
3. 136/31 o pow. 0,2106 ha, objęta KW KR1P/00295578/1, położona na os. Dywizjonu 303 nr 30
4. 113/10 o pow. 0,3396 ha, objęta KW KR1P/00295096/8, położona na os. Dywizjonu 303 nr 39
5. 113/11 o pow. 0,2062 ha, objęta KW KR1P/00295097/5, położona na os. Dywizjonu 303 nr 40
6. 113/13 o pow. 0,2677 ha, objęta KW KR1P/00295568/8, położona na os. Dywizjonu 303 nr 41
7. 285 o pow. 0,4005 ha, objęta KW KR1P/00295560/2, położona na os. Dywizjonu 303 nr 42
8. 123/3 o pow. 0,3204 ha, objęta KW 186282, położona na os. Dywizjonu 303 nr 44,
wszystkie położone w obrębie 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Czyżyny" z siedzibą w Krakowie na os. Dywizjonu 303 paw. 1, która jest ich użytkownikiem wieczystym.
* nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym obejmujących:
1. działkę nr 510/3 obręb 10-Nowa Huta, na rzecz osób wymienionych w wykazie, na cele: rolniczy (zieleń przydomowa), droga dojazdowa, 1 pozycja w wykazie
2. część działki nr 672/2 obręb 41-Krowodrza na rzecz osoby wymienionej w wykazie, na garaż, 1 pozycja w wykazie
3. działkę nr 18/4 obręb 17-Śródmieście, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, na cel: zieleń miejska (rolniczo-ogrodniczy), 1 pozycja w wykazie,
Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazach
w dniach od 30.01.2007 r. do 19.02.2007 r.
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujących:
* garaż nr 2 położony przy ul. Konarskiego 54 o pow. użytkowej 22,63 m wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 26.04.2103 r. ułamkowej części gruntu, na którym położony jest budynek wynoszącego 26/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 816/4 o powierzchni 0,0330 ha, w obrębie 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza objętej KW KR1P/00078824/4,
* garaż nr 6 położony przy ul. Kazimierza Wielkiego 144 o pow. użytkowej 12,97 m wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 7.11.2102 r. ułamkowej części gruntu, na którym położony jest budynek wynoszącego 5/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 383/8 o pow. 0,0639 ha, w obrębie 3 jednostka ewidencyjna Krowodrza objętej KW KR1P/00082774/9,
* garaż nr 3 położony przy ul. Kazimierza Wielkiego 144 o pow. użytkowej 15,14 m wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 7.11.2102 r. ułamkowej części gruntu, na którym położony jest budynek wynoszącego 6/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 383/8 o pow. 0,0639 ha, w obrębie 3 jednostka ewidencyjna Krowodrza objętej KW KR1P/00082774/9,
* garaże nr 4 o pow. użytkowej 12,97 m i nr 5 o pow. użytkowej 6,54 m położone na os. Zgody 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 13.12.2101 r. ułamkowej części gruntu, na którym położony jest budynek wynoszącego po 2/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 168 o pow. 0,0926 ha, w obrębie 50 jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00078458/7,
* garaż nr 1 położony przy ul. Górka Narodowa 118 o pow. użytkowej 29,75 m wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym położony jest budynek wynoszącego 30/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 183 o pow. 0,3231 ha, w obrębie 29 jednostka ewidencyjna Krowodrza objętej KW KR1P/00307798/7.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2004 nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta (ul. Kasprowicza 29), w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29, pokój 1 A, tel 0126169808, 0126169809 w godzinach pracy urzędu.